Saber - Yachay...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Sábado K`uychichay p`unchay.  
  Sabandija adj. Uru.  
  Saber v. Yachay.  
  Sabedor Yachaq.  
  Sabio s. Hamawt´a, yachayniyuq, allin umayuq.  
  Saborear v. Malliy, malliykuy.  
  Sabroso Mishk´i.  
  Sacar v. Horqoy.  
  Saciarse v. Saksay.  
  Sacudir v. Chhawchiy, saq´ay.  
  Saeta s. Wach´i.  
  Sagaz Yachaysapa.  
  Sahumar v. Q´oshñichiy.  
  Sal s. Kachi.  
  Salar v. Kachichay.  
  Salida s. Lloqsina.  
  Salado P`oshqosqa.  
  Salir v. Lloqsiy.  
  Salitre s. Qollpa  
  Saliva s. Thoqay.  
  Salpicar v. Ch´allay, maqchiy, ch`iwkay.  
  Saltar v. P´itay, phaway.  
  Saludar v. Napaykuy.  
  Salvador v. Qespichiq.  
  Salvaje K`ita, salqa.  
  Salvar Yanapay.  
  Sanar v. Allichay.  
  Sancochar v. Wayk´uy, yanuy.  
  Sandalia s. Husut´a, usuta.  
  Sangrar v. Yawaryay.  
  Sangre s. Yawar.  
  Sano adj. Allin, qharilla.  
  Sapo s. Hamp´atu.  
  Saquear v. Waykay, suway.  
  Sarna s. Qaracha.  
  Sarpullido s. Muru-muru, mullkhu.  
  Satisfacer v. Saksaykuy.  
  Sauco s. Rayan.  
  Sebo s. Wira.  
  Seboso adj. Wirasapa.  
  Secarse v. Ch´akiy.  
  Seccionar Kuchuy.  
  Seco Ch`aki.  
  Secuestrar Runa suway.  
  Sed s. Ch´akiy, yakunay.  
  Sedimento s. Qonchoy.  
  Segar v. Rutuy (el maiz) kallchay.  
  Seguir v. Qatiy.  
  Seguido Qati qatilla.  
  Según adv. Hina ejm niwasqayki hina, según me digistes.  
  Seguro adj. (cierto) cheqaq.  
  Seiss. Soqta.  
  Selecto Akllasqa.  
  Selva Sach´a-sach´a.  
  Semblante adj.Uyan, rikch´ay.  
  Sembrar v. Tarpuy.  
  Semejante adj. Niraq, rikch´aq, kaqlla.  
  Semen s. Yumay.  
  Sementera s. Chakra.  
  Semilla s. Muhu, muru.  
  Senectud s. Rukuyay, yuyaqyay, (el hombre) machu-kay, machuyay (la mujer) paya-kay. Payayay.  
  Seno s. Oqllay, qhasqo.  
  Sentarse v. Tiyay, tiyakuy.  
  Señal s. Chiku.  
  Señalar v. Chikuy.  
  Señor s. Wiraqocha.  
  Separar v. T`aqay.  
  Sepelio s. Aya-p´ampay.  
  Sepultar P`ampay.  
  Sepultura s. Aya-p´ukru.  
  Sequia s. Ch´aki-mit´a.  
  Ser v. Kay.  
  Serpiente s. Amaru, machaqway.  
  Serranía s. Sallqa.  
  Sesgo s. Wiksu, kinray.  
  Seso s. Ñosqhon.  
  Sesudo adj. Yuyay-sapa.  
  Setiembre Unu raymi killa.  
  Si Arí.  
  Siega adj. Kallchay-mit´a, rutuy.  
  Siembra s. Tarpuy-mit´a.  
  Siempre adv. Wiñay.  
  Siete s. Qanchis.  
  Sífilis s. Wanthi.  
  Silbar v. Wisyay, sukay.  
  Silencio s. Ch`in, ch´inyaq.  
  Silvestre adj. Sallqa, k´ita.  
  Silla s. Tiyana.  
  Simular v. T´ukuy, ejm, runa-tukuy, simular ser hombre.  
  Simultáneo adj. Kushka, kushkalla.  
  Sin prep.Naq, ejm, wasi-naq, sin casa; también mana…yuq, ejm, mana-wasi–yuq, sin casa.  
  Sitiar v. Intuykuy, Tumay.  
  Sobaco s. Wallwak´u.  
  Sobar v. Qhaqoy.  
  Soberbia s. Q`esukuy, apuskachay.  
  Sobornar v. Waqllichiy.  
  Sobra s. y adj. Puchu.  
  Sobrar v. Puchuy (exceder) yalliy, llalliy.  
  Sobre prep. (Encima) hawa.  
  Sobresaliente adj. Yalliq.  
  Sobrino Kuncha.  
  Socavar v. Hasp´iy, uchkuy.  
  Sociedad Llaqta runa.  
  Socio s. Kaq-masi.  
  Socorrer v. Amachay, yanapay.  
  Sofocar v. Ruphapakuy, thasnuy.  
  Soga s. Washkha.  
  Sol s. Inti.  
  Soldar v. Tinkiy, laqay, k´ashkachiy.  
  Soledad s. Sapan-kay.  
  Solicitar v. Mañakuy.  
  Solidificarse v. Tikayay, qaqayay.  
  Sólido adj.Rumiyasqa.  
  Solitario Sapalla.  
  Solo adv.ejm, runa-lla, solo gente.  
  Sólo Sapan, sapallan.  
  Soltar v. Kachariy, pashkay.  
  Sollozar v. Anchiy, waqay.  
  Sombra s. Llanthu.  
  Sombrearse v. Llanthukuy.  
  Sombrío Khuyay.  
  Sonámbulo s. Musphaq.  
  Sonar v. Pichakuy (sonarse la nariz).  
  Sonrojarse v. P´enqarikuy.  
  Soñar v. Mosqhoy.  
  Sopapear v. Ch`aqlay, lapyay.  
  Soplar v. Phukuy.  
  Sorber v. Upiy, upuy, soq´oy.  
  Sordera s. Upayay.  
  Sordomudo adj.Upa.  
  Sordo Roqt`o.  
  Soso adj. Q´ayma.  
  Su ejm, chakra-n, su chacra.  
  Suave adj. Ñukñu.  
  Suavisar v. Llamp´uyachiy.  
  Subir v. Wichay, seqay.  
  Subsanar v. Allichay.  
  Subsistir v. Kawsapakuy, kawsakuy.  
  Suceso s. Qatiq, rantin.  
  Sudar v. Hump´iy.  
  Suelo s. Pampa.  
  Suelto adj. Kacharisqa.  
  Sueño s. Mosqho.  
  Suerte s. (buena) sami.  
  Sufrir v. Ñak’ariy, mukuy.  
  Suicidarse v. Wañuchikuy.  
  Sumar v. Huñuy, yapay.  
  Sumergir v. Challpuy.  
  Sumiso adj. Uyakuq.  
  Superar v. Llalliy, atipay.  
  Superficie s. Muyuynin.  
  Superficial Mana cheqaq.  
  Superior v. Qollana.  
  Suplicar v. Mañakuy.  
  Suprimir v. Qollochiy, chinkachiy.  
  Surcar v. Suk’ay, yapuy.  
  Surco s. Suk’a.  
  Sur Qolla suyu.  
  Suspirar v. Anchiy  
  Sustento s. Mikhuna, kawsay.  
  Sustituto Ranti.  
  Susto s. Manchay.  
  Sustraer v. Qechuy, t´aqay.