Rabia - Phiña...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Rabia s.Phiña, phiñaku.  
  Rabiar v.Phiñakuy.  
  Rabioso adj.Phiñasapa.  
  Rabo s.Chupa.  
  Racional adj.Yuyayniyuq.  
  Raciocinio Umawan rimay.  
  Radicarse v.Saphinchakuy.  
  Radiación Intiq k`anchaynin.  
  Radiante K`anchaq.  
  Raíz s. Saphi.  
  Rajado adj.Ch´eqtasqa, raqrasqa.  
  Rajar v.Ch´eqtay.  
  Rama s.Ch´aphra.  
  Ramificar Hatunyay, miray.  
  Rana s. K´ayra.  
  Rancho Mikhuna.  
  Rapar v. Rutuy, p´aqlay.  
  Rápido adj. Usqhay, phaway.  
  Rápidamente Usqhayllata.  
  Rapiña v. Suway.  
  Rapto Suway, qechuy.  
  Raro Hukniray.  
  Rascar v. Hasp´iy, rachay.  
  Rasgar v. Rachay, llik´iy.  
  Raspar v. Thupay.  
  Rastrear v. Yupipay.  
  Rastro s. Yupi.  
  Ratero Suwa.  
  Rato adv. Pacha, chaylla.  
  Ratón s. Huk´ucha.  
  Raya s. Seq´e.  
  Rayar Seq`ey.  
  Rayos s. Intiq wach´in.  
  Raza Kasta.  
  Razón s. Yuyay, unanchay.  
  Razonar Musphay.  
  Realidad s. Cheqan.  
  Realizar v. Ruray.  
  Reanimar v. Kallpanchay, kawsarichiy.  
  Reanudar Watikpamanta qallariy.  
  Rabajar v. Uraykachiy.  
  Rabaño s. Michina  
  Rebelde adj. Manamunaq, mana-kasukuq.  
  Rebosar Wasapay.  
  Recaer v. Watikpamanta.  
  Rebelión s. Hatariy.  
  Recapacitar v. Hamutakuy, yuyay-manay.  
  Recaudar v. Huñuy.  
  Receloso adj.Manchakuq.  
  Receso Samana uras.  
  Recibir v. Chaskiy, chaskiriy.  
  Reciénad v. Chayraq, chaylla.  
  Recientead v. Chayraq, mosoq.  
  Recio s. Sinchi rakhu.  
  Reclinar v. Kinrachiy.  
  Recluir v. Wisq´ay.  
  Recodo s. K´uchu.  
  Recoger v. Pallay, tantay, huñuy.  
  Recolectar v. Huñuy, tantay, suntuy.  
  Recolección Huñupay.  
  Recomendar Rimay, mañakuy.  
  Recompensar v. Kutichiy.  
  Reconocer v. Reqsipay.  
  Reconvenir v. Anyay, kunay.  
  Recordar v. Yuyay, yuyariy.  
  Recorrer v. Puriykachiy.  
  Recortar v. Kuchupay.  
  Recoveco s. Q´enqo.  
  Recrearse v. Hawkakuy, waynarikuy.  
  Rechazar Mana chaskiy.  
  Redimir Kachariy.  
  Redoblar Yapapay.  
  Reducido Ñañu, pisi.  
  Reducir Pisiyachiy.  
  Rectificar v. Allinchay.  
  Recto adj. Cheqan, allin.  
  Recuerdo s. Yuyay.  
  Recurrir v. Mañakuy, riy.  
  Redacción Qhelqa ruwasqa, willakuy ruwasqa  
  Redactar v. Qhelqa ruway, willakuy ruway.  
  Redil s. Kancha.  
  Redimir v. Qespichiy.  
  Redondear v. Muyuchay, ruyruchay  
  Redondo adj. Muyu, ruyru.  
  Reducir v. Taksayachiy, huch´uyachiy.  
  Referir v. Willay.  
  Reflexionar v. Yuyaykuy.  
  Reformar v. Allichay.  
  Reforzar Kallpachay, allichay.  
  Refregar v. Qhaqoy.  
  Refrescar v. Chiriyachiy.  
  Refugiarse v. Pakaykukuy.  
  Refugio Pakakuna.  
  Refulgirv.Lliplliy, k´anchariy.  
  Regalar v. Qoy, qoykuy.  
  Regañar v. Phiñaykachakuy.  
  Regar v. Qarpay, ch´aqchuy.  
  Regazo s. Millqay.  
  Región s. Suyu.  
  Regir v. Kamachiy.  
  Registrar v. Qhaway, qhawapayay.  
  Regocijarse v. Qochukuy, kusikuy.  
  Regoldar v. Hap´ay, kakyay.  
  Regresar v. (alla) kutiy, kutiriy (aca) kutimuy, kutirimuy.  
  Reglar Tupuy.  
  Rehacer v. Kitipay, ruwapay.  
  Rehuir v. Ayqeriy.  
  Rehusar v. Mana munay.  
  Reina s. Qoya.  
  Reir v. Asiy, asikuy.  
  Reiterar v. (un pedido) mañapayay  
  Rejuvenecer v. (el varon) waynayay, (la mujer) sipasyay.  
  Relámpago s. Lapla, wakri.  
  Relampaguear v. Llipyay, wakriy.  
  Relatar v. Willay, willakuy.  
  Relucir v. Lliphipiy, k´anchay.  
  Rellenar v. Hunt´achiy, winay.  
  Remanente s. Puchu, puchun.  
  Rematar v. Tukuy, tukupuy, p´uchukay.  
  Remedar v. Yachapayay.  
  Remediar v. Allichay, allichapuy.  
  Remedio s. Hampi, Alliyachiq.  
  Remendar v. Sirapay.  
  Remitante adj. Apachiq.  
  Remolino s. (de agua) puyunkuy, mayu-millp´u, (de viento) antay-qonchuy, muyuq-wayra.  
  Remoto adj.Karu.  
  Remover v. Kuyurichiy, maywiriy.  
  Remunerar Pagay.  
  Renacuajo s. Hoq´oyllo.  
  Rencor v. Cheqni.  
  Rendija s. Raqra.  
  Rendirse Pisipasqa.  
  Renovar v. Mosoqyachiy.  
  Renunciar v. Saqepuy, mana munay.  
  Reñir v. Anyay, k´amiy.  
  Reo s. Huchallikuq.  
  Reparar v. Allinyachiy.  
  Reparación Allichana.  
  Repartir v. Rakiy, rakipay.  
  Repasar v. Kutipay.  
  Repelar v. Rutuy, t´iray, q´alay.  
  Repeler v. Choqay, wikapay.  
  Repentinamente adv. Qonqaylla.  
  Repetir v. Kutipay.  
  Repleto adj. Hunt’a, usuy.  
  Reponer v. Churapuy, kutichipuy.  
  Reposar v. Samakuy, tiyakuy.  
  Reprender v. Anyay.  
  Reprobar v. Millay, cheqniy.  
  Reprochar v. Uyanchay.  
  Reproducir v. Miray, wiñachiy.  
  Reptil s. Lloqaq uywa.  
  Repugnante adj. Millana, millachikuq.  
  Resbalar v. Llushk´ay.  
  Reservar v. (guardar) Waqaychay, (ocultar) pakay.  
  Reserva Waqaychasqa.  
  Resfriarse v. Chiriyakuy.  
  Residir v. Tiyay, yachakuy.  
  Residuo s. Puchu, puchun.  
  Resina s. Sach´aq weqen.  
  Respaldar K`imiy.  
  Respetar v. Yupaychay.  
  Respirar v. Samay.  
  Respiro Sama.  
  Resplandor s. K´anchay, rimariy.  
  Restante s. Puchuq, puchun.  
  Restituir v. Kutichipuy.  
  Retirar Qarqoy, orqoy.  
  Retrasar Qhepay.  
  Restregar v. Qhaqoy.  
  Resucitar v. Kawsariy.  
  Resuello s. Samay.  
  Reatardar v. Unachiy, unayachiy.  
  Retazo s. Llik´i, ch´eqtasqa.  
  Retirarse v. Achhukuy, achhuriy.  
  Retoño s. Yura, mallki.  
  Retorcer v. Q´ewiy, (el hilo) k´antiy.  
  Retornar v. Kutiy, kutichiy.  
  Retozar v. Pukllaykachay, phawaykachay  
  Retrasar v.Qhepachiy.  
  Retroceder v.Kutiriy, qhepaman kutiy.  
  Retumbar v.T`oqway.  
  Reumatismo s. Tullu onqoy, tullu-nanay  
  Reunir v. Huñuy, tantay, huntay,  
  Revelar v. Willay.  
  Reventar v. T´oqway, (la flor) phanchiy.  
  Reverenciar v. Yupaychay.  
  Revivir v. Kawsariy.  
  Revocar Qarqoy.  
  Revolcarse v. Qhospakuy, wikch´ukuy.  
  Rezagarse v. Qhepakuy.  
  Rezar v. Mañakuy.  
  Rico adj.Qhapaq, qollqeyuq.  
  Riesgo s. Ch´iki.  
  Rincón s. K´uchu.  
  Riña s. Maqanakuy, k´aminakuy, phiñakuy.  
  Riñón s. Ruru, rurun.  
  Riña K`ami.  
  Rio s. Mayu.  
  Risa s. Asiy.  
  Rivalidad Awqanakuy.  
  Robar v. Suway.  
  Robo s. Suwasqa.  
  Robusto adj. Kallpasapa, sinchi.  
  Roca s. Qaqa.  
  Rocío s. Sulla.  
  Rodar v. Muyuy, sinkuy, suchuy.  
  Rodear v. Tumay, muyuriy.  
  Rodilla s. Qonqor, moqo.  
  Roer v. K´utuy, khashkay.  
  Rogar v. Mañay, mañakuy.  
  Rojo s. Puka.  
  Rollo s. Mayt´u.  
  Romántico Wayllukuq.  
  Romper v. P´akiy, llik´iy, p’itiy, t´ipiy.  
  Ronco adj. Ch´aka, ch´aha.  
  Ropa s. P’acha.  
  Rostro s. Uya.  
  Roto P`akisqa.  
  Rotoso adj. Ratapa.  
  Rotura Raqra, p`akisqa.  
  Rubio adj. P’aqo, ch´umpi.  
  Rubricar Qhelqay.  
  Rueca s. Phushka.  
  Ruin Mich`a.  
  Ruina Mana imayuq.  
  Rumbo Ñan.  
  Rumiar v. Kutipay.  
  Rústico Khaska.