Pabilo - Q´aytu...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Pabilo s. Q´aytu.  
  Pacificar v. Amachay, hawkayachiy.  
  Pacífico adj. Llamp´u sonqo.  
  Paciente Onqoq.  
  Pactar v. Rimanakuy.  
  Pacto Rimanakusqa.  
  Padecer v. Ñak´ariy.  
  Padecimiento adj. Ñak´arisqa.  
  Padrastro s. Qhepatayta.  
  Padre s. Yaya, tayta, tata.  
  Padrino s. Marq´aq.  
  Padrón Suti churachikuy.  
  Pagar v. Pagay.  
  Pagado adj. Pagasqa.  
  País s. Suyu.  
  Paisano s. Llaqtamasi.  
  Paja s. Ichhu, iru.  
  Pájaro s. Pichitanka.  
  Pala s. Lampa.  
  Palabra s. Simi, rimay.  
  Paladear v. Malliy.  
  Palido s. Q´ello kay.  
  Palizada s. Maqasqa.  
  Palma Makiq uyan.  
  Palmear v. T´aqllay.  
  Palo s. K´aspi.  
  Paloma s. Urpi.  
  Palpable Llamiy atikuy.  
  Palpitar v. P´athakachay.  
  Pánico adj. Manchakuy.  
  Pantalón s. Hatun wara.  
  Pan s. T´anta.  
  Panadero T`anta ruwaq.  
  Pantano s. T´uru t´uru, millp´u.  
  Panteón s. Aya wasi, aya pata, aya pampa.  
  Pantorilla s.Ch´upa.  
  Panza s. Wiksa.  
  Pañal s. Aka wara.  
  Papá s. Yaya, tayta, tata.  
  Papel s. Raphi.  
  Papera s. Q´oto.  
  Par adj.Yanantin, masintin.  
  Para sufijo –paq. Ejm. Michipaq – para el gato.  
  Parada s. Samana.  
  Paralizar v. Thanisqa, sawk´usqa.  
  Páramo s. Purun pampa.  
  Parar v. Sayay.  
  Parado adj. Sayasqa.  
  Pararse v. Sayariy, hatariy.  
  Pardo adj. Ch´umpi, upi.  
  Parear v. Yananchay, masanchay, kushkachay.  
  Parecer v. Rikch´akuy.  
  Pared s. Perqa.  
  Parejo adj. Kushkalla, kushkapura.  
  Parentela s. Ayllu masi.  
  Pariente s. Ayllu, yawar masi.  
  Parir v. Wachay, wachakuy.  
  Parcelar Tupuy.  
  Parlar v. Rimaykachay.  
  Parlamentar Rimay.  
  Parpadear v. Ch´illmiykachay.  
  Partición adj. Rakisqa.  
  Partido adj. Ch´eqtasqa.  
  Partir v. Ch´eqtay, rakiy.  
  Parto s. Wachakuy, wachaykuy.  
  Párvulo s. Wawa.  
  Pasar Waykuy.  
  Pasado adv. Ñawpaq, qayna.  
  Pasear v. Puriykachay, purichiy.  
  Pasaje adj. K´illku.  
  Pasión s. Ñakay, ñak´ariy, muchuy  
  Pasto s. Q´achu.  
  Pastear v. Michiy.  
  Pastor s. Michiq.  
  Patada adj. Hayt´a.  
  Patear v. Hayt´ay.  
  Patata s. Papa.  
  Patraña Llulla, q`oto.  
  Patrimonio Hallp`a.  
  Patituerto adj.Wist´u chaki.  
  Patria s. Llaqta, suyu.  
  Patrón s. Uywaq.  
  Patrocinar Hark ày.  
  Paulatinamente Pisi pisimanta.  
  Pavor Manchakuy.  
  Payaso s. Asichikuq.  
  Payasada adj. Chansa.  
  Pazs.Allin kawsay, qasi kawsay.  
  Peatón Puriq runa.  
  Peca s.Mirkha.  
  Pecado s. Hucha.  
  Pecador adj. Huchasapa.  
  Pecar v. Huchallikuy.  
  Pecho s. Qhasqo.  
  Pedir v. Mañay, mañakuy.  
  Pedo s. Supi.  
  Pedregal s. Rumi rumi, ranraranra.  
  Pegamento s. K´ashkachina.  
  Pegar v. Maqay, k´askachiy, laq´achiy.  
  Pegajoso adj. Llawsa.  
  Peinar v. Ñaqch´ay.  
  Peine s. Ñaqch´a.  
  Pelado s. Q´ala, q´ala uma.  
  Pelar v. T´eqway, q´alay.  
  Pelear v. Maqanakuy, awqanakuy, takanakuy.  
  Peligro s. Ch´iki, manchay, manchachiy.  
  Pelo s. Chukcha.  
  Peluquero Chukcha rutuq.  
  Pellejo s. Qara.  
  Pellizcar v. T´ipiy, t´ipsiy.  
  Peludo adj. Chukchasapa.  
  Pena s. Llaki, ñak´arikuy, ñak´ariy.  
  Penar Ñak`ariy.  
  Pene s. Ullu, p´enqay, pesqo.  
  Penetrar v. Haykuy, waykuy.  
  Penoso Llaki, sasa.  
  Pendenciero Maqanakuq.  
  Pensador adj. Yuyaq.  
  Pensamiento s. Yuyay.  
  Pensar v. Yuyay, yuyaykuy.  
  Penuria s. Muchuy pacha, yarqay pacha  
  Peña s. Qaqa, wank´a.  
  Peón s. Llank´aq.  
  Peor adj. Aswanman allin.  
  Pepa s. Ruru, muhu.  
  Pequeño s. y adj.Huch´uy.  
  Pequeñez Huch`uychalla.  
  Percudir Qhestiyay.  
  Perdedor adj. Chinkachiq.  
  Perder v. Chinkachiy.  
  Perdido adv. Chinkachisqa.  
  Perdíz s. Yuthu.  
  Perdonar v. Pampachay.  
  Perdurable Pasaqpaq.  
  Perecer v. Qolloy, tukukuy, wañuy.  
  Pereza s. Qellakuy.  
  Perezoso Qella.  
  Perfecto adj. Sumaq, allinpuni.  
  Perforar v. T´oqoy.  
  Perfume s. Q´apaq, sumaq asnaq.  
  Pericia s. Yachay.  
  Pericote s. Huk´ucha.  
  Periodo Mit`a, wiñay.  
  Perito s. Yachaq.  
  Perjudicar Mana allin ruway, k`iriy.  
  Perjuico Mana allín ruwasqa, k`irisqa.  
  Permanecer v. Kaqlla kay, hinakay.  
  Permanecer Chayllapi kaq.  
  Permitir v. Huniy, arí niy.  
  Permutar v. Rantinakuy, t`ikray.  
  Pero s. Ichaqa, aswampas.  
  Perpetuo adj. Mana wañuq, mana chinkaq.  
  Perpetuar v. Wiñaychay, unaychay.  
  Perro s. Alqo.  
  Perseguir v. Qatikachay, qatipay.  
  Persona s. Runa.  
  Persuadir v. Hunichiy, awnichiy.  
  Perturbar v. Qollochiy.  
  Perturbador Mana Allin ruwaq, qollochiq.  
  Pervertir v. Wakllichiy.  
  Pesado s. Llasa, llasaq.  
  Pesar v. Llasay, warkuy.  
  Pesarse v. Llakikuy, phutikuy.  
  Pesebre s. Kancha.  
  Pesimismo Llkiyay, khuyayay..  
  Pescado s. Challwa  
  Pescar v. Challway, challwa hap´iy.  
  Pescuezo s. Kunka.  
  Pésimo adj. Mana allin.  
  Peso s. Llasa, llasaynin.  
  Pesquisa s. Tapupayay.  
  Pestaña s. Qhechiphra.  
  Peste s. Muchuy onqoy.  
  Petrificado adj. Rumiyachisqa.  
  Pez s. Challwa.  
  Pezón s. Ñuñu.  
  Piadoso Khuyapayakuq.  
  Picante adj.Haya.  
  Picar v. Hayay, kaniy.  
  Pícaro Millay runa.  
  Picotear adj. T´apsay.  
  Pico s. Chhuruna.  
  Pie s. Chaki.  
  Piedad Khuyapayay.  
  Piedra s. Rumi.  
  Piel s. Qara.  
  Pierna s. Phaka, chanka, chaka.  
  Pillar v. Suway.  
  Pinchar v. T´urpuy, t´osqey.  
  Pintar v. Llusiy.  
  Piojo s. Usa, itha, chuchuy, hamak´u.  
  Piojoso adj. Usasapa.  
  Pisada s. Yupi, sarusqa.  
  Pisar v. Saruy.  
  Pisado adj. Sarusqa.  
  Piso s. Pampa.  
  Pisotear v. Saruykachay.  
  Pista s. Ñan.  
  Pito s. (ave) Hak´akllu, (instrumento) wisyana, sukana.  
  Pizca adj. Pisi.  
  Placer v. Kusikuy.  
  Planicie s. Papa.  
  Plano adj. Pampa.  
  Planta s. Yura, sach´a, mallki, saruna.  
  Plantar v. Yuray, tarpuy.  
  Plasmar Ruway.  
  Plata s. Qolqo.  
  Platicar v.Rimay.  
  Platica Rimay.  
  Plato s. P´uku, mat´i.  
  Playa s. Mayu kantu, qocha pata.  
  Plaza s. Qhatuna.  
  Plazo s. Suyana.  
  Plegaria adj. Mañakuy.  
  Plegar v. Pataray.  
  Pleito adj. Huchatariy.  
  Pleno adj. Hunt´a.  
  Pluralidad Askha, nishu, ancha, sinchi.  
  Población s. Llaqta runa.  
  Poblar Llaqtapi tiyay.  
  Pobre adj.Wakcha, mana imayuq.  
  Pobreza s. Wakcha kay, mana imayuq.  
  Pocilga s. Khuchi wasi.  
  Poco adj. Pisi.  
  Podar v. Ch´aphrachay.  
  Poder v. Atiy, atipay.  
  Poderoso adj. Atipaq, atiyniyuq.  
  Podredumbre s. Ismuy, ismuykachay.  
  Podrir v. Ismuy.  
  Podrido adj. Ismusqa.  
  Poeta Harawi qhelqaq.  
  Polémica Qhanchanakuy.  
  Policía s. Sinchi.  
  Polilla s. Thuta.  
  Polvo s. Hallp´a.  
  Pollera s. Pullira.  
  Pomada s. Llusikuna.  
  Poner v. Churay.  
  Poniente s. Intiq yaykunan, inti-churakunan.  
  Ponzoña s. Miyu.  
  Por sufijo -rayku, que indica la preposición “por”.  
  Pordiosero adj. Mañapakuq.  
  Porquería adj. Qhelle.  
  Portada s. Punku.  
  Portar v. Apay, apamuy.  
  Portátil s. Apanalla.  
  Porte adj Sayay.  
  Portillo s. Q´asa.  
  Porvenir v. Q´aya, hamuq.  
  Posada s. Samay wasi.  
  Poseer v. Urway.  
  Positivo adj. Cheqaq.  
  Posponer v. Qhepanchay.  
  Posteridad adv. Qhepa hamuq.  
  Posterior adv. Qhepa kaq.  
  Postrarse v. Qonqorikuy.  
  Potable adj. Upyanalla.  
  Potaje s. Mikhuy, mikhuna.  
  Potente adj. Atipaq, kallpayuq.  
  Poyo s. Pata.  
  Pozo s. Pukhiyu.  
  Practicar v. Yachapakuy, rurapakuy, ruwapakuy.  
  Pradera s. Waylla pata.  
  Predecir v. Watuy.  
  Predicar v. Diospa simin apay.  
  Preceder v. Ñawpariy.  
  Precepto Kamachikuy.  
  Precio s. Chanin.  
  Precipitación Osqhayllapuni.  
  Precioso s .Sumaq.  
  Precipicio s. Ukhu, uray.  
  Precisar v. Osqhachiy.  
  Precoz Ñawpariq.  
  Predecir v. Watuy.  
  Pregonar v. Waqyaykachay, qapariy.  
  Preguntar v. Tapuy.  
  Premiar v. Saminchay, chaninchay.  
  Prenda s. Manu rantiy.  
  Prender v. T´ipay, hap´ichiy, saphichakuy, Hap´ichiy.  
  Preñada s. Wiksayuq, chichu.  
  Preñarse v. Chichuyakuy.  
  Preocupado adj. Llakisqa.  
  Preocupación Llaki.  
  Preocuparse v. Llakikuy.  
  Preparar v. Kamariy, allichay.  
  Presagiar v. Watupakuy, musyapakuy.  
  Presentar v. Rikuchiy, reqsichiy.  
  Preservar v. Waqaychay.  
  Preso s. Hap´isqa, watasqa.  
  Prestar v. Mañay, manuy.  
  Presuroso adj. Phawaq, osqhaq.  
  Prevalecer Waqaychay.  
  Primavera T`ika mit`a  
  Primero s. Ñawpaq.  
  Principal adj. Qollanan.  
  Principiar v. Qallariy.  
  Prisa s. Osqhaylla.  
  Prisión s. Watana wasi wisq´ana wasi.  
  Prisionero s. Wisq´asqa.  
  Privar v. Qechuy.  
  Probar v. Malliy.  
  Procrear v. Wachachiy.  
  Proclamar Niy.  
  Producir v. Wachay, mirachiy.  
  Profanar v. Alqochay.  
  Profesar v. Yachachiy.  
  Profesor s. Hamawt´a, yachachiq.  
  Profundo adj. Ukhu.  
  Profundizar v. Ukhuyachiy.  
  Profugo s. Chinkakuq.  
  Prohibir v. Hark´ay, ama niy.  
  Prójimo s. Runa masi.  
  Proletario adj. Wakcha, mana imayuq.  
  Prolongar v. Unachiy.  
  Promiscuo s. Ashkha warmiyuq.  
  Pronunciar v. Niy.  
  Propagar v. Mirachiy, mismichiy.  
  Propalar v. Willaykachay.  
  Propósito Munasqa ruway.  
  Propietario adj. Kaqniyuq, hallp´ayuq.  
  Propiedad s. Hallp´a.  
  Prorrogar v. Suyachiy, qhepachiy.  
  Prosperar v. Hatunyay.  
  Proteger v. Hark´ay, amachay, yanapay.  
  Protector s. Hark´aq.  
  Protesta adj. Rimapakuna.  
  Protestar v. Rimapakuy.  
  Protesista Kiru ruwaq.  
  Próximo adv. Kaylla, q´aya.  
  Próximo año Q`aya wata.  
  Próximo mes Q`aya killa.  
  Proxima semana Q`aya simana.  
  Prueba s. Mallina.  
  Publicar v. Yachachiy, willaykachay.  
  Pudiente adj. Qhapaq.  
  Pudrir v. Ismuy.  
  Pueblo s. Llaqta.  
  Puentes Chaka.  
  Puerco s. Khuchi.  
  Puerta s. Punku.  
  Pues conj.Arì, riki,  
  Pujar v. Qamay.  
  Pulcro adj. Llimphu.  
  Pulga s. Piki.  
  Pulir v. Llushk´ayachiy, llamp´uyachiy.  
  Pulmón s. Sorq´on.  
  Pulverizar v. Ñut´uchiy.  
  Punta s. Ñawch´i.  
  Punzar v. T´urpuy, tuksiy.  
  Puñada s. Takay.  
  Puñado s. Hawt´i, phosqo.  
  Puñetazo adj. Saqmasqa.  
  Puño s. Saqma.  
  Pupila s. Ñawi ruru.  
  Pureza Ch`uya kay.  
  Purificar v. Ch´uyayay, ch´uyachay.  
  Púrpura Sani.  
  Puro adj. Ch´uya sonqo.  
  Pus s. Q´eya.  
  Puta adj. Khuchi warmi.  
  Putrefacto adj. Ismusqa.