Macana - Soq´ana...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Macana s. Soq´ana.  
  Maceta s. T´ika churana.  
  Machacar v. Ch´aqtay.  
  Macho adj.Orqo.  
  Machorra adj. Qomi, ch´aki.  
  Machucar v. Takay, ch´eqtay.  
  Madera s. K´ullu, k´aspi  
  Madrastra s. Qhepa mama.  
  Madre s. Mama.  
  Madrugar v. Tutapay.  
  Madurar v. Poqoy.  
  Maduro adj. Poqosqa.  
  Maestro adj. Yachachiq.  
  Magnánimo adj. Sonqoyuq, allin runa.  
  Magnate S. Qhapaq.  
  Magnificar Unanchay.  
  Maguey s. Chuchaw, paqpa.  
  Maíz s. Sara.  
  Mal s. Mana allin.  
  Malbaratar v. Usuchiy, chinkachiy.  
  Malcriado adj. Kutipakuq.  
  Maldad s. Mana allin ruway.  
  Maldecir v. Ñakay.  
  Maldito adj. Ñakasqa, supay runa.  
  Maleficio adj. Layqasqa, runaq makin.  
  Malear v. Mana allin ruwachiy.  
  Malestar v. Mana allin kay.  
  Malévolo adj. Millay runa.  
  Maleza s. Qoraqora.  
  Malhablado adj. Millay rimaq.  
  Malhechor s. Runa sipiq.  
  Malhumor adj. Phiñasapa.  
  Malgastar Qolqe tukuy.  
  Maliciar v. Watupakuy, musyapakuy.  
  Malmirado adj. Millay qhawasqa.  
  Malo adj. Millay runa.  
  Malograr Chhalluy, p`akiy.  
  Maloliente adj. Asnaq.  
  Malparado adj. Thanta.  
  Malquerer v. Cheqniy.  
  Maltón adj. Warma.  
  Maltratar v. Maqay, waqtay.  
  Maltrato adj. Maqa, waqta.  
  Malvado adj. Millay runa.  
  Malversación adj. Mana allin ruway.  
  Mamá s. Mama.  
  Mama s. Ñuñu.  
  Mamar v. Ñuñuy, chuchuy.  
  Mamífero adj. Ñuñuyuq.  
  Manada s. Michina uywa.  
  Manantial s. Pukyu.  
  Manar v. Phullpuy, lloqsimuy.  
  Manco adj. Qhoro maki, Ñukhu.  
  Mancha s. Qhelle.  
  Manchar v. Qhellechay.  
  Mandar v. Kachay, kamachiy, willay.  
  Mandato adj. Kamachisqa, kachasqa.  
  Mandibula s. K’aki, k’akichu.  
  Manera s. Hina, chhayna.  
  Manchar Qhellechay.  
  Manejar v. Apay.  
  Mango s. (de herramienta) hap´ina.  
  Manifestación adj. Rimapakuykuna.  
  Manifestador s. Rimapakuq.  
  Manifestar v. Rimapayay.  
  Manilargo s. Suwa.  
  Manipular v. Llaminaqhay.  
  Mano s. Maki  
  Manojo s. Mayt´u, Hapt´iy, hapt´ay.  
  Manosear v. Llamipayay.  
  Manotazo adj. Maqay, ch´aqlay.  
  Mansión s. Hatun Wasi.  
  Manso adj. Llamp´u sonqo.  
  Manta s. Phullu, lliklla.  
  Mantener v. Uyway, mikhuchiy.  
  Manubrio s. Hap´ina.  
  Mañana adv. Paqarin, paqar, tuta-manta.  
  Mañoso adj. Yachaysapa  
  Mar s. Mama qocha.  
  Maraña s. Arwi  
  Marca s. Sanampa.  
  Marchar v. Riy, puriy.  
  Marchitarse adj. Ch´akikuy, qawikuy.  
  Marchito adj. Ch´akisqa, qawisqa.  
  Marzo Pawqarwaran killa.  
  Maricona dj. Maqlla.  
  Marica adj. Chinalu.  
  Marido s. Qosa.  
  Mariposa s. Pilpintu.  
  Margen adj. Kantu.  
  Marginar v. T´aqay.  
  Matar Sipiy, ñak`ay.  
  Martes Antichay p`unchay.  
  Martillo s. Takana.  
  Martirizar K`amipayay, phiñapayay.  
  Marrano s. Khuchi.  
  Masaje adj. Qhaqo.  
  Más adv. Aswan, astawan.  
  Mascar v. Khachuy, mullmuy, akulliy.  
  Masculino adj. Qhari.  
  Masticar v. Khachuykachay.  
  Mata s. Yura, qora, sach´a.  
  Matar v. Wañuchiy, sipiy, ñak´ay.  
  Materia s. Q´eya.  
  Matrimonio adj. Kasarakuy.  
  Mayo Hasp`iy killa.  
  Mayor s. Kuraq.  
  Mazamorra s. Api, lawa.  
  Mazorca s. Sara kaspa.  
  Mear v. Hisp´ay.  
  Mecer v. Kuyuchiy, wayllunchay.  
  Mediano s. Taksa.  
  Medicamento s. Hampi.  
  Medico s. Hampiq, alliyachiq, qhaliyachiq.  
  Medida s. Tupu, tupuna.  
  Media Noche Chawpi tuta.  
  Medio s. Chawpi.  
  Medio día Chawpi P`unchay.  
  Medir v. Tupuy.  
  Meditar v. Yuyay, yuyaychay.  
  Mejilla s. Uya.  
  Mejor adj. Aswan allin.  
  Mejorar v. Allinyay.  
  Melancolía s. Llakikuy, khuyayay.  
  Meloso adj. Llawsa.  
  Mellizo Awa.  
  Memoria s. Yuyay.  
  Mención adj. Yuyasqa.  
  Mendigar v. Mañapakuy.  
  Menear v. Qaywiy, kuyuchiy.  
  Menor adj. Sullk´a.  
  Menos adj. Pisi, aslla.  
  Menoscabar v. Pisiyachay.  
  Menospreciar v. Alqochay.  
  Mensajero s. Kacha, kachasqa.  
  Menstruar v. Map´akuy, yawaryay.  
  Mensual s. Killanpi, sapa killa.  
  Mentalmente adv. Umallapi.  
  Mente s. Uma, yuyay.  
  Mentecato K`ullu.  
  Mentir v. Llullay, llullakuy.  
  Mentiroso Llulla.  
  Menudencia s. Ch´unchul, ch´unchula.  
  Menudo adj. Ñut´u, huch´uylla.  
  Merendar v. Mikhuy.  
  Merito s. Kamaynin.  
  Marcader s. Qhatuq.  
  Mercadería s. Qhatuna.  
  Mercado s. Qhatuna wasi.  
  Merma adj. Chinkasqa.  
  Mermar v. Pisiyay, chinkariy.  
  Mes s. Killa.  
  Meson s. Tampu, samakuna wasi.  
  Metamorfosis T`ikrakuy, hukman tukuy.  
  Meteoro Wayra, para, chikchi, k`uychi, illapa.  
  Meter v. Haykuchiy, sat´iy, winay, usthuchiy.  
  Metido Winasqa.  
  Mezcla s. Chharqo, chapu.  
  Mezclar v. Chharqoy, chapuy.  
  Mezclado Chharqosqa.  
  Mezquino adj. Hachakacha.  
  Mi sufijo de posesión –y.  
  Miedo s. Manchay, manchachiy.  
  Miedoso adj. Manchakuq, mancharikuq.  
  Miel s. Misk´i  
  Mientras adv. Chaykama.  
  Mirécoles Qoyllorchay p`unchay  
  Mierda s. Aka, hatun hisp´ay.  
  Migaja adj. Puchu.  
  Migración adj. Astakuy.  
  Mil adju. Waranqa.  
  Millonario Qolqesapa.  
  Mimar v. Waylluy.  
  Mimo adj. Wayllukuy.  
  Mímica Yachapayay.  
  Mimo Yachapayaq.  
  Minero Orqo t`oqoq.  
  Mínimo Huch`uychalla, pisichalla.  
  Minorar Pisiyay.  
  Mio adj. Ñuqaq.  
  Mirar v. Qhaway.  
  Mirador Qhawana pata.  
  Miserable adj. Hachakacha.  
  Misercordio adj. Khuyapayakuq.  
  Misericordia Khuyapayay.  
  Mísero Mich`a.  
  Misterio Mana yachakuy.  
  Mismo adj. Kiki, kikillan.  
  Mirón adj. Qhawaq.  
  Mitad s. Ch´eqta.  
  Mitigar v. Thaniy.  
  Mitin adj. Huñunakusqa.  
  Mito adj. Willakuy.  
  Mixto adj. Chharqosqa.  
  Mixturar v. Chharqoy.  
  Moco s. Qhoña.  
  Mocho s. Qhoro, mit´u.  
  Moderno adj. Mosoq, wawaq.  
  Modernización adj. Mosoqyasqa.  
  Modificar v. T´ikray.  
  Modo s. Hina.  
  Mofarse v. Asikuy.  
  Mojar v. Hallch´uchay, hoq´ochay, ch´aranyachiy.  
  Mojón adj. Ch`aranchaq, saywa.  
  Mole s. Wank´a.  
  Moler v. Kutay.  
  Molestar v. Phiñachiy.  
  Molestia adj. Phiña.  
  Molido adj. Kutasqa.  
  Momento adv. Mit´a.  
  Momia s. Mallki.  
  Mono s. K´usillu.  
  Montaña s. Orqo.  
  Montaráz adj. Kit´a, sallqa.  
  Montar v. Sillay, sillakuy.  
  Montón s. Tawqa, muntun, suntu.  
  Morada s. Wasi.  
  Morar v. Tiyay.  
  Mordaz adj. Hayaq simi.  
  Mordaza s. Simi watana.  
  Morder v. Kaniy, khachuy.  
  Mordido adj. Khachusqa.  
  Mordiscón adj. Khachurisqa, khachusqa.  
  Moreno adj. Yana.  
  Moribundo adj. Wañunayaq.  
  Moriy v. Wañuy.  
  Moroso adj. K´ullu, mana pagakuq.  
  Mortaja s. Aya p´acha.  
  Mortero s. Mushk´a.  
  Mortificar Maqay k`amiy.  
  Mosca s. Ch´uspi.  
  Moscardón s. Wanqoyro, chichirinka.  
  Mostrar v. Rikuchiy, qhawachiy.  
  Motin s. Hatariy.  
  Motivo s. Rayku.  
  Mover v. Kuyuchiy, qaywiy.  
  Móvil adj. Kuyuq.  
  Movimiento s. Kuyuy.  
  Moza s. Sipas, p´ashña.  
  Mozo s. Wayna, maqt´a.  
  Mucosidad s. Llawsa.  
  Muchacho s. Warma.  
  Mucho adv. Ashkha, nishu, sinchi.  
  Mudar v. Astay, t´ikray.  
  Mudarse v. Astakuy.  
  Mudanza adj. Astakusqa.  
  Mudo s. y adj.Upa, mana rimaq.  
  Muela s. Waqo.  
  Muerte s. Wañuy.  
  Muerto s. Wañuq, wañusqa, aya.  
  Mugre s. Qhelle, kharka, qheste.  
  Mujer s. Warmi.  
  Mujeriego adj. Warmisapa, ashkha warmiyuq.  
  Muladar v. Q´opa pata.  
  Muleta s.Tawna, k´aspi.  
  Multiplicar v. Mirachiy.  
  Multiplicado adj. Mirachisqa.  
  Mundo s. Teqse muyu, pacha.  
  Muñeca s. Muñik´a (juguete), maki-moqo (parte del antebrazo).  
  Muñeco s. Pukllana.  
  Muralla s. Perqa.  
  Murcielago s. Masu.  
  Muro s. Perqa.  
  Mutilar v. Qhoroy, kutuy.  
  Mutuamente adv, sufijo  
  Muy adv.Ancha.