Laberinto - Arwisqa...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Laberinto Arwisqa.  
  Labio s. Wirp´a  
  Labor v. Ruwana, llank´ana.  
  Laborante s. Llank´aq, ruwaq.  
  Laborioso adj. Llank´akuq, ruwakuq.  
  Laboriosamente Llank`aysapa.  
  Labrar v. Llank´ay, llaqllay, yapuy, chakmay.  
  Labrado adj. Llank´asqa, ruwasqa.  
  Labriego s. Llank´aq, chakra runa.  
  Lactante s. Wawa.  
  Lactar v. Ñuñuy.  
  Ladear v. Waklliy, waqlliy.  
  Ladera s. Waqta, kinray.  
  Lado s. Paña, chimpa, Kinray, kushka.  
  Ladrar v. Kanikuy, anyay.  
  Ladrillo s. Sañu, tika.  
  Ladrón s. Suwa.  
  Lagaña s. Ch´oqñi.  
  Lagañoso adj. Ch´oqñisapa.  
  Lagartija s. Qaraywa.  
  Lago s. Hatun qocha.  
  Lágrima s. Weqe.  
  Laguna s. Qocha.  
  Lamentable adj. Waqanapaq.  
  Lamer v. Llaqway, llunk´uy.  
  Lana s. Willma, millma.  
  Lanu do adj. Willmasapa.  
  Lámpara. K´anchana.  
  Lampiño s. Q´ala.  
  Lanchas Wamp´u  
  Langosta s .Aqarway.  
  Lanza s. Chuki.  
  Lanzar v. Wikch´uy, wikapay.  
  Lapiz s. Qhelqana.  
  Lapicero s. Qhelqana.  
  Largamente adj. Hatun kachay.  
  Largoadj.Suyt´u, suni, hatun  
  Laringe s.Tonqor, tonqori.  
  Lástima Khuyapayay  
  Lastimar v. K´iriy.  
  Lastimarsev. K´irikuy.  
  Lastimoso adj. Llakinapaq.  
  Látigo s. Soq´ana.  
  Latiguear s. Soq´ay.  
  Lavado adj. T´aqsasqa.  
  Lavar v. T´aqsakuy, mayllakuy, uphakuy, muqch´ikuy, armakuy.  
  Lavatorio s. T´aqsana.  
  Lavandera P`acha t`aqsaq.  
  Lazos. Washkha.  
  Leche s. Ñuqñu, lichi.  
  Lecho s.Puñuna  
  Lechuza s. Ch´oseqa, tuku.  
  Leer v. Ñawinchay.  
  Leído adj. Yachaysapa.  
  Legendario adj. Ñawpaq kaq.  
  Legítimo Cheqaqpuni, kikinpuni.  
  Lejano s. Karu.  
  Lengua s. Qallo.  
  Lentamente adv. Pisipisimanta, allillamanta.  
  Lento Allillamanta.  
  Leña s. Llant´a, q´awa.  
  Leñador s. Llant´aq.  
  León s. Puma.  
  Lesión s. K´iri.  
  Lesionado adj. K´irisqa.  
  Lesionar v. K´iriy.  
  Letra adj. Qhelqa.  
  Letrado s. Hamawt´a, yachaq.  
  Letrina s. Hisp´ana.  
  Levadura s. Qoncho.  
  Levantar v. Oqariy, sayarichiy.  
  Levantarse v. Hatariy, sayariy  
  Ley s. Kamachikuy.  
  Leyenda s. Willakuy.  
  Liar v. Wankuy, watay  
  Libar v. Machay.  
  Libélula s. Chukcha suwa.  
  Libertar v. Qespichiy, kacharpariy.  
  Liberarse v. Kacharparikuy.  
  Liberado adj. Kacharparisqa.  
  Libre adj. Munayniyuq.  
  Licuar v. Unuyachiy, yakuyachiy.  
  Lidiar v. Maqanakuy, takanakuy.  
  Liendre s. Ch´iya.  
  Ligar v. Watay.  
  Ligadura adj. Watasqa.  
  Ligero adj. Osqhay, k´uchi, wayralla.  
  Lijar v. Qhaqoy.  
  Limitación adj. Tukukuy.  
  Limite s. Qayllan, tukuynin.  
  Limpiar v. Pichay.  
  Limpieza adj. Llimphuyachiyasqa.  
  Limpio adj. Pichasqa.  
  Lindo adj. Imasumaq, ancha sumaq.  
  Linchar v. Maqay.  
  Línea s. Seq´e.  
  Lío adv. Maqanakuy.  
  Líquido adj. Unu, yaku.  
  Lirio s. Hamank´ay.  
  Liso adj. Llushk´a, llamp´u.  
  Litigio Maqanakuy.  
  Liviano adj. Llipsilla.  
  Localizar v. Tariy.  
  Loco adj. Waq´a.  
  Locuáz adj. Rimaysapa.  
  Lodo s. T´uru.  
  Loma s. Pata.  
  Lombriz s. K´uyka, kuru.  
  Lomo s. Wasa.  
  Longevo adj. Yuyaq.  
  Loro s. Uritu, luru.  
  Lucero s. Ch´aska, qoyllor.  
  Luciérnaga s. Pinchikuru, ninawru.  
  Lucir v. K´anchay, lliphipiy.  
  Lucifer s. Saqra.  
  Lucro s. Miray, miraynin.  
  Lucrar v. Mirachiy.  
  Luchador s. Maqanakuq.  
  Luchar v. Maqanakuy, qatipanakuy.  
  Lugar Hallp`a.  
  Lumbre s. Nina, sansa.  
  Luna s. Killa.  
  Lunar s. Ana.  
  Lunático s. Waq´a.  
  Luna nueva Llullu killa.  
  Luna llena Paya killa.  
  Lunes Killachay p`unchay.  
  Lustroso adj. K’ancha, llipikyaq.  
  Lustrabotas s. Kawkachu lustraq.  
  Luz s. K’anchana.  
  Llaga s. K`iri.  
  Llano s. Pampa.  
  Llenar v. Hunt´ay.  
  Lleno adj. Hunt´asqa.  
  Llenar v. Hunt´ay.  
  Lleno adj. Hunt´asqa.  
  Llama s. Llama (animal)  
  Llama s. Rawray, nina  
  Llamar v. Waqyay, waqhay.  
  Llanura s. Pampa.  
  Llave s. Kichana.  
  Llavero s. Kichana walqana.  
  Llegar v. Chayay, chayamuy.  
  Llenar v. Hunt´ay, winay.  
  Lleno adj. Hunt´asqa.  
  Llevar v. Pusay, apay, marq´ay, aysay, Wantuy, q´epiy, hapt´ay, millqay.  
  Llorar v. Waqay, qapariy.  
  Llorón adj. Waqati.  
  Lloriquear v. Waqaykachay.  
  Lluvia s. Para.  
  Llover v. Paray, paramuy.  
  Llovizna s. Iphu.  
  Lluvia s. Para.