Gabán - P´istuna...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Gabán s. P´istuna.  
  Gacho s. K´umu.  
  Gafas s. Lintis.  
  Gaguear v.K´awkayay.  
  Gago s. K´awka.  
  Galante Sumaq.  
  Galardonar v. Kusinchay, saminchay.  
  Galeno s. Hampiq.  
  Gallina s. Wallpa.  
  Gallinazo s. Suyuntuy, ullatu.  
  Gallinero s. Wallpa wasi.  
  Gallo s. K´anka, atulu.  
  Ganado s. Uywa.  
  Gana adj. Mikhunayay.  
  Ganancia Qolqe wachasqa.  
  Ganar v. Llalliy, mirachikuy.  
  Gangrena s. Aycha ismuy, ismuy-onqoy.  
  Garabatear v. Seq´ey.  
  Garabato adj. Seq´esqa.  
  Garganta s. Kunka.  
  Garra s. Sillu.  
  Garrafal Nishu, anchapuni.  
  Garrapata s. Hamak´u, usa  
  Garrote s. Maqana, k´aspi, hasut´i.  
  Garrotear v. Maqay, hasut´iy.  
  Garúa s. Iphu.  
  Gastar v. Tukuy, p´uchukay.  
  Gastador s. Tukuq.  
  Gastado Mawk`ayasqa, thantasqa.  
  Gatear v. Lat´ay.  
  Gato s. Michi, mis.  
  Gavilán s. Anka, waman.  
  Gaviota s. Leqecho.  
  Gemir v. Anchiy, llakikuy.  
  Gemido adj. Llakikusqa.  
  Generar v. Qallarichiy, ruway.  
  Género s. Masi, sikch´aq.  
  Generoso adj. Qokuq, sumaq.  
  Genial Allin.  
  Genio adj. Umasapa.  
  Gentil Machu tullu.  
  Gente s. Runa.  
  Gentileza adj. Munakuna.  
  Genuflexión s. Qonqorikuy.  
  Germen s. Sullu, ruru.  
  Germinar v. Wach´iy, wiñay.  
  Gestación s. Wiksayakuy.  
  Gigante adj. Hatunkaray.  
  Gimotear v. Waqatiyay.  
  Girar v. Muyuy.  
  Glacial s. Chhullunku.  
  Global adj. LLapan.  
  Gloria s. Hanaqpacha.  
  Glorificar. Unanchay.  
  Glorioso adj. Unanchasqa.  
  Glotón adj. Rakrapu, mikhuysapa.  
  Gobernador s. Kamachikuq.  
  Gobernar v. Kamachiy.  
  Gobierno s. Kamchikuq.  
  Goce adj. Kusikuy.  
  Golondrina s. Khallwa.  
  Golosina s. Mishk´i.  
  Golpe s. Taka.  
  Golpear v.Takay, maqay, saqmay.  
  Golpiza adj. Maqasqa.  
  Goma s. K´ashkachina, llut´ina.  
  Gordo adj. Wira.  
  Gordura adj. Wirsapa.  
  Gorgojos. Kuru, uru.  
  Gorgojear v. Kuruy.  
  Gorro s. Ch´ullu.  
  Gorrear v. Mañakuy.  
  Gorrino s. Khuchi.  
  Gotear v. Sut´uy.  
  Gotero s. Sut´una.  
  Gozar v. Kusikuy, kusiy.  
  Gozo adj. Kusi.  
  Gracioso Asichiq.  
  Grada s. Patapata.  
  Gradualmente Pisi pisimanta.  
  Grande adj. Hatun.  
  Grandeza adj. Allinniyuq, hatunniyuq.  
  Granero s. Taqe, pirwa.  
  Granizo s. Chikchi, runtu.  
  Granar Hunt`achiy.  
  Grano s. Muru.  
  Grasa s. Wira.  
  Grasiento adj. Wirasapa.  
  Gratis adj. Yanqalla.  
  Grato adj. Misk´i, sumaq.  
  Gratuito Mana qolqemanta.  
  Grave adj. Nishu onqosqa.  
  Gresca adj. Ch´aqwa.  
  Grieta s. Raqra.  
  Grillo s. Ch´illikutu, chilliku.  
  Gris s. Ch´eqche.  
  Gritar v. Qapariy.  
  Grieta Raqra.  
  Grosero adj. Map´asimi, qanrasimi, simisapa.  
  Grosor v. Rakhu.  
  Grumo s. Qhopo.  
  Grupo s. Huñu,  
  Gruta s. Mach´ay.  
  Guapear v. Qapariy.  
  Guachimán S. Qhawaq, hark´aq.  
  Guaico s. K´aka.  
  Guapo adj. Munay munaycha.  
  Guaraca s. Warak´a.  
  Guarango adj. Mana p´enqakuq.  
  Guarismo s. Yupana.  
  Guardar v. Waqaychay  
  Guardia s. Waqaychaq  
  Guardecerse v. Q´orpakuy.  
  Guerra adj. Maqanakuy, sipinakuy.  
  Guerrear v. Awqañakuy, maqanakuy.  
  Guerrero s. Maqanakuq.  
  Guía s. Pusaq.  
  Guiar v. Pusay.  
  Guillotinar v. Sipiy, wañuchiy.  
  Guilón adj. Waqati.  
  Guindar v. Seq´oy.  
  Guiño adj. Ch´ilmi.  
  Guiñar v. Ch´illmiy.  
  Gasano s. Kuru, uru.  
  Gustar v. Malliy, misk’ichikuy.  
  Gutural adj. Qhasqa.