Fábrica - Ruwana wasi...

Escrito el 27/07/2019
apPerú


       
  Fábrica s. Ruwana wasi.  
  Fabricar v. Ruway.  
  Fabricado adj. Ruwasqa.  
  Fábula s. Willakuy  
  Fácil adj. Ruranalla.  
  Facilidad Mana sasa.  
  Faena adv. Mink´a, ayni.  
  Faja s. Chumpi.  
  Fajarse v. Chumpikuy.  
  Fajado adj. Chumpisqa  
  Fajarse v. Chumpikuy, watakuy.  
  Falaz adj. Llullakuq.  
  Falda s. Pullira.  
  Faldear v. Kinray.  
  Falso adj. Llulla, yanqa.  
  Falta s. Hucha.  
  Faltar v. Pisipay, pisiyay.  
  Falta adj. Hucha.  
  Fallecer v. Wañuy.  
  Fallecimiento adj. Wañu.  
  Fallecido adj. Wañusqa.  
  Famélico adj. Toqte.  
  Familia s. Ayllu.  
  Famoso adj. Yachasqa, reqsisqa.  
  Fanfarrón adj. Rimaysiki  
  Fango s. T´uru-t´uru.  
  Fantasma s. Manchachikuq, kukuchi.  
  Farandulero Q`otoq.  
  Farsa Q`oto.  
  Farmacética S. Hampi qhatuq.  
  Farmacia s. Hampi qhatuna wasi.  
  Fardo s. Q´epe, palta.  
  Fastidiar v. Amichiy, phiñachiy.  
  Fastidiada adj. Amichisqa.  
  Fastidioso adj. Amichikuy, phiñachikuq.  
  Fatalidad Llaki.  
  Fatiga adj. Sayk úy.  
  Fatigarse v. Sayk´ukuy, pisipay.  
  Fatigado adj. Sayk´usqa.  
  Favor v. Ama hina, yanapay.  
  Favorecer Yanapay.  
  Favorecido adj. Yanapasqa.  
  Fovorito adj. Munasqa.  
  Faz s. Uya, rikch´ay.  
  Fecundar Churiyay, wachachiy.  
  Fecha s. P´unchay, pacha.  
  Fehaciente Cheqaq.  
  Felicidad s. Kusi sami, kusikawsay.  
  Felicitar v. Napaykuy, rimaykuy.  
  Felíz adj. Kusisamiyuq, kusi-kawsakuy.  
  Femenino adj. Warmi, china.  
  Femur s. Mamantullu,chakatullu.  
  Fenecer v. Tukukuy, chinkay, wañuy.  
  Feo adj. Millay.  
  Fealdad adj. Millaypuni.  
  Feráz adj. Ruruq, miraq.  
  Féretro s. Atawi, aya wantuna, aya apana.  
  Feria s. Qhatuna.  
  Ferear v. Qhatuy.  
  Fermentar v. Poqoy.  
  Fermentado adj. Poqosqa.  
  Ferocidad adj. Millay, phiña.  
  Fermento s. Poqochina.  
  Fertilidad adj. Wachaq.  
  Fermento s. Qoncho, poqosqa.  
  Fenomenal adj. Allinpuni.  
  Feroz adj. Phiña.  
  Ferocidad Millay.  
  Festejar v. Yupaychay, kusichiy.  
  Fetidez adj. Asnay.  
  Feto s. Sullu.  
  Febrero Poqoy killa  
  Fiambre s. Qoqawa.  
  Fiar v. Manuy.  
  Fibra s. Hank´u.  
  Ficción Mana cheqaq.  
  Fiebre s. Ruphay onqoy.  
  Fiero adj. Phiña p´unchay.  
  Fierro s. Qhellay.  
  Fiesta s. Hatun p´unchay.  
  Figura s. Rikch´ay, niray.  
  Fijar v. Hap´ichiy  
  Fila s. Seq´e.  
  Filamento s. Q´aytu.  
  Filete s. Kantu.  
  Filfa adj. LLullakuy.  
  Filo adj. Nawch´i.  
  Filtrar v. Sut´uy, suysuy.  
  Fin s. P´uchukay, tukuynin.  
  Final adv. Tukukuy.  
  Finalidad adv. Tukukuymi.  
  Finalizar v. Tukukuy.  
  Finalmente adv. Tukukuynimpi.  
  Financiar v. Yanapay.  
  Finado adj. Wañusqa.  
  Finar v. Fallecer.  
  Finca s. Hallp´a.  
  Fingir v. Tukuy.  
  Finito adj. Tukukuy, p´uchukaq.  
  Fino adj. Sumaq.  
  Firma s. Qhelqa.  
  Firmamento s. Teqsimuyu.  
  Firmar v. Qhelqay, sutichuray.  
  Firme adj. Takyaq.  
  Firmeza adj. Takyasqa.  
  Fiscal s. Qhawaq.  
  Fisonomía s. Uya.  
  Fisura adj. Q´ashñusqa.  
  Fláccido adj. Llipsi.  
  Flaco adj. Tullu, eqo.  
  Flagelar v. Waqtay, hasut´iy.  
  Flajelo Waqtsqa.  
  Flamante adj. K´anchaysapa.  
  Flamear v. Lliphipay.  
  Flamula s. Unanchay. Wiphala.  
  Flaqueza adj. Pisipay.  
  Flato s. Khasa, supi.  
  Flauta s. Qena.  
  Flecha s. Wach´i.  
  Flechazo adj. K´iri.  
  Flema s. Llawsa, lawsa.  
  Flojera s. Qellakuy, qellanakuy.  
  Flojo s. Qella.  
  Flor s.T´ika, wayta, sisa.  
  Florecer v. T´ikay, sisay.  
  Florido adj. T´ikasapa.  
  Floreo adj. Rimaysapa.  
  Florero s. T´ika churana.  
  Floresta s. Sach´a pampa.  
  Florista. T´ika windiq.  
  Flotar v.Tuytuy, wamp’uy.  
  Fluctuar adj. Ishkayay.  
  Fluido s. Unu, waksi, k´anchana.  
  Fluir v. Ch´illchiy.  
  Flujo adj. Sut´uy.  
  Folklore s. Kusikuna.  
  Fobia adj. Manchakuy.  
  Fofo adj. Ritratu.  
  Fogón s. Q´oncha.  
  Fogosidad adj. Q´oñisapa.  
  Fonda s. Qorpachana wasi.  
  Fondo adj. Ukhu, ukhun.  
  Forado adj. Utkhu, ushku.  
  Forastero adj. Hawallaqta runa.  
  Forma s. Rikch´ay.  
  Formar v. Allinchay.  
  Formidable adj. Hatun, allinpuni.  
  Formular v. Nikuy, rimarikuy, parlarikuy.  
  Fornicador v. Huchasapa runa, map´a-runa.  
  Fornido adj. Kallpasapa.  
  Forrado adj. Qatasqa, tapasqa.  
  Forrar v. Qatay, tapay.  
  Forro s. Qata Tapa.  
  Forraje s. Q´achu, chhalla.  
  Fortalecer v. Sinchiyay, kallpachay.  
  Fortaleza s. Kallpa, pakara.  
  Fortuito adj. Yanqallamanta.  
  Fortuna s. Sami.  
  Forzar v. Kamachiy.  
  Forzado adj. Kamachisqa.  
  Forzudo s. Kallpayuq, kallpasapa.  
  Fosa s. P´ukru.  
  Fósil s. Yupi.  
  Fracasar v. Qolloy, pisipay.  
  Fracaso adj. Qollo.  
  Fracasar Pisipay.  
  Fracasado adj. Qollosqa, pisipaq.  
  Fracción adj. T´aqana.  
  Fraccionar v. T´aqay.  
  Fragmentar Rakiy.  
  Fractura adj. P´aki.  
  Fracturar v. P´akiy.  
  Fragancia s. Q´apay, mishk´i asnay.  
  Franja s. Chumpi, watana.  
  Frágil adj. P´akinalla.  
  Fraude adj. Llullakusqa.  
  Frazada s. Qata.  
  Fregar v. Qhaqoy, pichay.  
  Freír v.Theqtichiy.  
  Freído adj. Theqtichisqa.  
  Frejol s. Purutu.  
  Frenar Sayachiy.  
  Frenético adj. Phiñasqa.  
  Frente s. Mat´i.  
  Frío s. Chiri, alalay.  
  Frialdad adj. Chiri.  
  Fricción adj. Qhaqoy, qhaqokuy.  
  Frontera s. Qokuynin, p´uchukaynin.  
  Frotar v. Qhaqoy.  
  Frotado adj. Qhaqosqa.  
  Fructífero adj. Ruruq, wayuq.  
  Fruncir v. Sip´uy.  
  Frustrar v. Waqllichiy, mana ruwachiy.  
  Frustrado adj. Mana ruwasqa.  
  Fruta s. Ruru.  
  Fuego s. Nina.  
  Fuelle s. Phukuna, wayrachiq.  
  Fuente s. Pukyu.  
  Fuera adv. Hawa.  
  Fuerza s. Kallpa.  
  Fuerte Kallpayuq.  
  Fuetazo adj. Soq´akuy.  
  Fugar s. Chinkay, qespikuy.  
  Fugarse v. Chinkakuy.  
  Fugaz adj. Osqhaylla.  
  Fulgente K´anchaq, llipllikiq.  
  Fugitivo s. Chinkakuq.  
  Fulano s. Runa.  
  Fulminar v. Tukuy, wañuchiy.  
  Fumar v. Pitay.  
  Fumador s. Pitaq.  
  Funda s. Tapa.  
  Fundar v. Ruway, qallarichiy.  
  Fundado adj. Qallarisqa.  
  Fundador Qallariq.  
  Fundamental adv. Allinnin.  
  Fundamentar Yanapay, qallariy.  
  Fundamento Siki, saphi.  
  Fundición adj.Unuyachina, chulluchina.  
  Fundido adj.Unuyachisqa, chulluchisqa.  
  Fúnebre adj. Llakisapa.  
  Funestar v. Ch´eqmiy.  
  Funesto adj. Khuya.  
  Fundir v. Chulluchiy, unuyachiy.  
  Furia adv. Phiñasapa.  
  Furioso Phiñakuq.  
  Fusilar v. Sipiy, wañuchiy.  
  Fusión adj. Chharqosqa.  
  Fusionar v. Chharqokuy.  
  Futuro s. Hamuq, qhepa hamuq.