Baba - Llawsa...

Escrito el 26/07/2019
apPerú


       
  Baba s. Llawsa.  
  Baboso adj. Upichu.  
  Bacín s. Wasinika, hisp’ana, hisp’akuna.  
  Báculo Tawna, k`spi.  
  Bache. T´oqo t´oqo.  
  Bagaje s. Q´epe.  
  Bagazo s. Qara, ch´illpi.  
  Bailar v. Tusuy, qhashway.  
  Baile s. Tusuna qhashwana.  
  Bajada adv. Uraykuna, kinray.  
  Bajar v. Uraykuy, k´umuy.  
  Bajeza Waqati.  
  Bajo adj. Huch´uy.  
  Balanza s. Aysana, pisana.  
  Balance Qolqe qhaway, qolqe yupapay.  
  Balancearse v. Kuyukuy.  
  Balar v. Waqay (oveja).  
  Balbucear v. Haklluy, aklluykachay, k´apkayay.  
  Banana s. Latanus.  
  Banca s. Tiyana.  
  Bancarrota adj. Qollosqa.  
  Bandera s. Unanchay, wifala.  
  Bandido adj. Suwa, millayruna.  
  Banquete s. Mikhuna, upyana.  
  Bañarse v. Maqchikuy, armakuy, mayllikuy.  
  Baño s. Maqchikuna, armakuna, mayllikuna.  
  Barato adj. Pisilla.  
  Barba s. Sunkha, sapra.  
  Barbacoa s. Pachamanka, wathiya.  
  Barbechar v. Chakmay, yapuy.  
  Barbero s. Chukcha rutuq.  
  Barbudo s. Sunkhasapa.  
  Barca s. Wamp´u.  
  Barra K`aspi.  
  Barranco adj. Q´asa, wayq´o.  
  Barrer v. Pichay.  
  Barrera Perqa, mana pasay.  
  Barrido Pichasqa.  
  Barriga s. Wiksa.  
  Barrera Mana atichiq.  
  Barro s.T’uru.  
  Base adj. Siki, q`emi.  
  Bastante adv. Ashkha, chanin, nishu.  
  Bastón s. Tawna, k’aspi.  
  Basura s. Q’opa, wanu.  
  Basurero s. Q´opa churana.  
  Batalla s. Awqay, maqanakuy.  
  Batallar v. Maqanakuy, sipinakuy.  
  Batallador s. Maqanakuq.  
  Batán s. Maran.  
  Batir v. Qaywiy.  
  Batido adj. Qaywisqa.  
  Bautizar v. Uliyay, suti churay.  
  Bebé s. Wawa.  
  Beber v. Uphiyay, upuy, millp´uy.  
  Bebedero Unu ukhiyana.  
  Bebida s.Uphiyana, machana.  
  Belicoso Maqanakuy.  
  Belleza s. Munaycha, sumaq.  
  Bello Munaycha.  
  Beneficiar Allinyachiy.  
  Beodo s. Machaq, sinka.  
  Berrinche adj. Phiñapakuy.  
  Beso s. Much´a.  
  Besar v. Much’ay.  
  Bestia s. Uywa.  
  Bichos. Kuru, piki.  
  Bien adj. Allin.  
  Bienaventurado Kusisqa.  
  Bienestar v. Allinyay, allinkawsay.  
  Bienes adj. Allinniyuq.  
  Bienestar Allin kayniyuq.  
  Bienvenida adj. Sumaq chaskiy.  
  Bienhechor Allin ruwaq.  
  Bigote s. Sunkha.  
  Bilis s. Hayaqen, hayaqe.  
  Billete s. Qolqe.  
  Biografía adj. Sutimanta.  
  Bisexual. Chinalu.  
  Bisoño adj. Yachapakuq.  
  Bisnieto s. Hampullu.  
  Bizco adj. Lerq´o.  
  Bizcocho s. T´anta.  
  Blanco s.Yuraq.  
  Blancura adj. Yuraqlla.  
  Blando adj. Llipsi.  
  Blandura adj. Llipsillaña.  
  Blanquear v. Yuraqyachiy.  
  Blasfemar v. Ñakay.  
  Blasfemia. Adj. Ñaka.  
  Bloquear v. Hark´ay.  
  Blusa Munillu  
  Boca s.Simi.  
  Bocio s.Q’oto.  
  Bocón adj. Simisapa.  
  Bochorno Q`oñiriy.  
  Boda Kasarakuy.  
  Bodega s. Truhi.  
  Boicotear Qollochiy.  
  Bonanza Thak.  
  Bondad adj. Khuyapayakuy.  
  Bondadoso s. Khuyapayakuq.  
  Bofes s. Sorq’on, sorq´an.  
  Bola s. Lump`u, sinku, ruyru.  
  Bolsa s. Wayaqa, ch’uspa.  
  Boñiga s. Kharka, q’awa, wanu.  
  Borde s. Patan, kantun.  
  Borrachera adj. Machana, upyayana.  
  Borracho adj. Machasqa, upyasqa.  
  Borrar v. Pichay, chinkachiy.  
  Borradura Pichasqa.  
  Borroso adj. Uspha.  
  Bosque s. Sach’a sach’a.  
  Bosquejar Raya churay, seq`ey.  
  Bosta s. Q’awa, chhusu, uchha.  
  Bostezar v. Hanllariy, hanllapakuy, Hanllakuy.  
  Botar v. Wikch’uy, chanqay, qarqoy, wikapay.  
  Bramar Qapariy.  
  Brasa s.Sansa, nina.  
  Bravío Phiña.  
  Bravo adj.Phiña, phiñasqa.  
  Bravuvón Phiñasapa.  
  Brazo s. Rikra, maki.  
  Breve adv. Ratuchalla, osqhaylla.  
  Bribón Millay.  
  Brillar v. Lliphiphiphiy, k’anchay, illay, akchiy.  
  Brillante adj. K´anchaysapa.  
  Brinco adj. P´ita.  
  Brincar v. P´itay, phawaykachay.  
  Broma s. Chansa, pukllay, sawkay.  
  Bronca adj. Maqanakuy.  
  Brotar v. (del suelo) phutuy, (del tallo) ch’ichiy, (la flor) mukmuy.  
  Brote Watikpamanta wiñay.  
  Brujo s. Layqa, musyaq.  
  Bruma s. Phuyu, waksiy.  
  Brusco adj. Chapitun  
  Bruto adj. K´ullu.  
  Buche s.Q´oto, uksu.  
  Bueno adj. Allinllaña, sumaq.  
  Bufón adj. Asichikuq, sawka.  
  Búho s. Huku, tuku.  
  Bulto s.Q´epe, palta, saway.  
  Bulla adj. Ch´aqwa.  
  Bullicioso s. Ch´aqwaq.  
  Burbujear v. Phullpuy, phusoqoy.  
  Burla s. Chansa.  
  Burro s. Asnu.  
  Buscar v. Mashkay.  
  Buscador s. Mashkaq.  
  Butaka s. Tiyana.